Dự án LAB-MOVIE, do Đại học Padova khởi xướng cùng với sự tham gia tích cực của Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhằm tạo dựng đài quan sát thị trường lao động trong các trường đại học Việt Nam để phân tích và hiểu thị trường lao động địa phương cũng như thu thập thông tin về nhu cầu và đề nghị.

Các đối tác

Đại học

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Người liên hệ

PHAM Duc Cuong (Mr)

Email liên hệ

phamcuong@haui.edu.vn